ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้ทัดเทียมระดับสากลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ประสบความสำเร็จจนได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายรางวัลได้แก่

  • การรับรองระบบคุณภาพ TIS/ISO 9002:1996 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
  • การรับรองคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ QS 9000/ISO 9001 จากสถาบัน BVQI
  • การรับรองระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)
  • การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
  • การรับรองระบบคุณภาพด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
  • การรับรองคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 จากสถาบัน BVQI
หัวใจของความสำเร็จ
บุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นหัวใจของความสำเร็จตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพนักงานและครอบครัว โดยจัดเตรียมสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคน อาทิ การรักษาพยาบาล รถรับ-ส่ง เครื่องแบบ ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน

บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับทั้งภายในบริษัท และต่างประเทศ อาทิ การฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทกันไซเพ้นท์แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงาน อาทิ กีฬาสี การท่องเที่ยวประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มพนักงาน


รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปล่องควันของโรงงาน โรงผลิตไฟฟ้า และกระบวนการผลิตต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลเสียต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษทางอากาศทำให้เกิดปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น และเกิดสภาพอากาศแปรปรวนในโลกของเรา และหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญ คือการเกิดภาวะโลกร้อนที่เรากำลังพูดถึงกันทุกวันนี้

ในฐานะที่ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อป้องกัน ลดปริมาณของเสีย และมลภาวะซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้มีการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก เพื่อก่อให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต บริษัทฯ ยังได้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานโดยจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่