บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตสีสำหรับอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตลอดเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตทั้งยังทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน และชุมชนโดยรวมเป็นสำคัญ ด้วยปรัชญาในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปเป็นผู้ผลิตสีอันดับ 1 ของประเทศในอนาคตอันใกล้
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล และความต้องการพิเศษของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำเครื่องจักรสมัยใหม่และเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งได้รับการออกแบบจากบริษัทกันไซเพ้นท์แห่งประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในการผลิต เริ่มตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องบด และเครื่องผสมสีแบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีระบบการทำงานแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีระบบการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวด โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การตรวจคุณภาพระหว่างการผลิต และก่อนบรรจุลงภาชนะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของลูกค้าแต่ละราย หลังจากนั้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังต้องผ่านการทดสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพที่ดีเยี่ยม

กระบวนการผลิตประกอบด้วย
 • การเตรียมวัตถุดิบ
 • การเตรียมสัดส่วนการบด
 • การบด
 • การขยายส่วนและการผสมสี
 • การกรองและการบรรจุ
นอกจากมาตรฐานการผลิตระดับสูง บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ยังมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยให้คำปรึกษาตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งานที่ลูกค้าต้องการ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์สีต่างๆ ให้กับช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถยนต์อยู่เสมอ และศูนย์ผึกอบรมสีซ่อมรถยนต์ (Auto Refinish Centre) ของบริษัทฯ มีมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์ฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในงานได้

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคนิคแก่คณาจารย์ และนักเรียนอาชีวะในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ปัจจุบัน บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด มีโรงงานผลิตอันทันสมัย 2 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตรวมกัน 48,000 ตันต่อปี และดำเนินการผลิตสีที่เปี่ยมด้วยคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า “สีตราพัด” เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียตนาม และมาเลเซีย เป็นต้น

โรงงานฯ ดำเนินการผลิตสี 2 ประเภทหลักๆ สำหรับการใช้งานต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

สีสำหรับอุตสาหกรรม
 • สีสำหรับยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (สีที่ใช้ตัวทำละลายเป็นองค์ประกอบ และสีที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ)
 • สีสำหรับรถจักรยานยนต์
 • สีสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • สีเคลือบโลหะก่อนขึ้นรูป
 • สีสำหรับพลาสติก
 • สีชุบด้วยไฟฟ้า
 • สีซ่อมรถยนต์
 • สีโครงสร้างอุตสาหกรรมหนัก
สีทาอาคารและตกแต่ง
 • สีน้ำทาอาคาร (สีอีมัลชั่น)
 • สีน้ำมันเคลือบเงา (สีอีนาเมล)
 • สีเคลือบไม้
 • สีเคลือบลายนูน
 • สีชนิดพิเศษอื่นๆ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ได้รับการตอบรับด้วยดีจากลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

โรงงานแห่งใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการผลิตสีชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ และได้เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ในปัจจุบันมีกำลังการผลิต 24,000 ตันต่อปี

โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบของกลุ่มบริษัทกันไซเพ้นท์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีการเคลือบสีแบบใช้น้ำ (Waterborne coating technology) ซึ่งจะช่วยลดสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (Volatile organic compound)

โรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 จากสถาบัน BVQI เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จ
ปี พ.ศ. 2551 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของบริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ เฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี ทั้งยังจัดพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โอกาศอันเป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่น่าปิติยินดีอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฯ และยังนับเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ควรจดจำสำหรับพนักงานทุกคน