บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ผลิตสีตราพัด สีอุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำของไทย
ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ "สีตราพัด" เครื่องหมายการค้าของสีคุณภาพ ได้อยู่คู่กับประเทศไทย รองรับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมภายในประเทศ...
0){ $row = mysql_fetch_array($result); $intTotalRow = $num; $PageSize = $intMaxRow; if ($intPage != "all") { $sql_limit = ( $intPage == 1) ? 0 : ($intPage - 1) * $PageSize ; $sql_limit = " LIMIT " . $sql_limit . ", " . $PageSize . " "; } if ($intPage == "all") { $intPage = 1; $intMaxRow = $num; $bitSelectAll = true; }else{ $bitSelectAll = false; } $intTotalPage = ceil($num/$PageSize); $c = 0; $i = (( $intPage - 1 ) * $intMaxRow )+1; $strSql .= $sql_limit; $result =mysql_query($strSql); //echo $strSql; while ($Rs = mysql_fetch_array($result)){ if (dateDiff("d",$dteToday , $Rs[DTE_NEWS_DATE]) > ($intNewDate)) { $bitNew = false; } else { $bitNew = true; } ?>